Stichting Geuzenverzet 1940-1945

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan de Stichting Geuzenpenning niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Stichting Geuzenpenning aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Copyright  2007 Stichting Geuzenpenning 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan (inclusief foto's) komen uitsluitend toe aan de Stichting Geuzenpenning of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de hierna opgenomen uitzondering, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Geuzenpenning. Het is derden toegestaan teksten te verveelvoudigen, mits daarbij een bronvermelding wordt opgenomen c.q. intact wordt gelaten.

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door de Stichting Geuzenpenning onderhouden. De Stichting Geuzenpenning aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.